معرفی رای‌گیری الکترونیکی

سیستم‌های رای‌گیری الکترونیکی همانند سیستم‌های رأی‌گیری دستی، نیز باید قادر به حسابرسی باشند، بدین معنا که امکان بررسی فرآیندهای جمع‌آوری و شمارش و بازشماری آرا به منظور تایید صحت نتایج وجود داشته باشد. بزرگ‌ترین چالش و مخاطره در سیستم‌های رأی‌گیری الکترونیکی امکان مداخله در سیستم با هدف تاثیرگذاری روی نتایج رأی‌گیری است. به همین دلیل، نظارت امنیتی گسترده و مستقل، حسابرسی، بررسی متقابل و گزارش باید بخش مهمی از سیستم‌های رای‌گیری الکترونیکی باشد.

مکانیزم‌های مختلفی برای حسابرسی در سیستم رأی‌گیری الکترونیکی یا اطمینان از قابلیت بررسی آرا توسط رای‌دهندگان وجود دارد. برخی از سیستم‌ها دارای قابلیت «ردیابی حسابرسی تایید شده توسط رأی‌دهندگان (VVAT)» هستند که به عنوان «برگه تایید شده توسط رأی‌دهندگان» نیز شناخته می‌شود. سوابق کاغذی آرا در زمان رأی‌گیری صادر شده و به تایید رأی‌دهنده می‌رسد تا برای بازشماری در زمان‌های بعدی در دسترس باشد. VVAT تنها در سیستم‌های رأی‌گیری الکترونیکی غیر از راه دور (‏محل رأی‌گیری الکترونیکی)‏ مورد استفاده است، چراکه، رأی‌دهنده می‌بایست به طور فیزیکی در محل ثبت و چاپ رأی حضور داشته باشد.

رای گیری الکترونیکی