رویداد

رویداد

برگزاری سمینار مبانی تحول دیجیتال

سمینار مبانی تحول دیجیتال با حضور مدیران و پرسنل شرکت بهپردازجهان روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 با سخنرانی دکتر مهدی شامی زنجانی (پژوهشگر تحول