وضعیت پروژه های تحقیق و توسعه خود را با گزارش گارتنر مقایسه کنید

تحقیق و توسعه یا (R&D (Research and Development دو فرایند در هم تنیده هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوری‌های فناورانه است. بسیاری از محصولات کاربردی حوزه فناوری اطلاعات که امروزه جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما هستند محصول فرایند تحقیق و توسعه در این صنعت است.
تحقیق و توسعه در یک عبارت به صورت زیر قابل تعریف است : تحقیق و توسعه ، کشف دانش جدید در باره محصولات ، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید.
مدیریت یا برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای امروزی به طور متداول مورد استفاده قرار می گیرد . آنچه احتمال پیشی گرفتن بر برنامه های از قبل تعیین شده سازمان را محیا می کند ، تنها پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است.

۱. رضایت از فرآیند مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه

رضایت از فرآیند مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه

۲.تخصیص انواع پروژه ها

۳.افراد و گروه ها مسئول تنظیم استراتژی پروژه های تحقیق و توسعه

۴.افراد و گروه های مشارکت کننده در بررسی پروژه های تحقیق و توسعه

۵.معیارهای ارزیابی پروژه تحقیق و توسعه